آئين نامه آموزشي

 

v      دوره كارشناسي

  الف)شرايط  ثبت نام:

1.                   داشتن مدرك ديپلم مورد تاييد وزارت معارف افغانستان(دارندگان مدرك تحصيلي صادره از كشورهاي غير از افغانستان و ايران بايد مدارك خود را به تاييد سفارت آن كشور در كابل و سفارت جمهوري اسلامي ايران در كابل برسانند).

2.                   پذيرش بصورت دانشپذير.

3.                   برخورداري از توانايي جسماني متناسب با رشته انتخابي.

4.                   توانايي پرداخت شهريه.

 

ب) مدارك مورد نياز:

1.           اصل مدرك تحصيلي ، ريز نمرات به همراه كپي آنها .

.2           6 قطعه عكس4×3 .

3.           شناسنامه و كپي آن.

4.           ارايه گذرنامه داراي اعتبارو اقامت به همراه كپي انها (براي اتباع غير افغانستان)

 

ج) روش ثبت نام:

1.           از طريق سايت به روش اينترنتي.

2.           مراجعه حضوري به دانشگاه پيام نورمركزكابل (امكانات ثبت نام در مركز بصورت اينترنتي مهيا

مي باشد).

 

د) شرايط پذيرش:

در اين دوره كسب نمرات فضلي بر اساس ظرفيت هر رشته انجام مي پذيرد.

 

ه)ظرفيت پذيرش:

در هر رشته تحصيلي 40 نفر.

تبصره: تعيين نهايي ظرفيت پذيرش بر اساس امكانات مركز قابل افزايش خواهد بود.

 

 

و)ميزان شهريه :

پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان دوره دانشپذيري در هر رشته تحصيلي داوطلب موظف است مبلغ شهريه ثابت و متغير خود را پرداخت نمايد.(جدول شهريه متعاقبا اعلام خواهد شد)

 

ظ) اجراي آموزش

1- تقويم آموزشي دانشگاه پيام نور مركز كابل، مطابق تقويم آموزشي دانشگاه پيام نور مي باشد.

2- ضوابط آموزشي دانشجويان در مركز كابل، همان ضوابط آموزشي دانشگاه پيام نوردر ايران مي باشد.

3- ميزان ساعات تدريس براي هر رشته بر اساس ضوابط آموزشي دانشگاه پيام نور به صورت

 نيمه حضوري و حضوري(حضوري به ازاي هر واحد درسي شانزده ساعت در نيمسال تحصيلي مي باشد).

4- سر فصلهاي آموزشي، سر فصلهاي مصوب دانشگاه پيام نور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران

مي باشد. چنانچه وزارت تحصيلات عالي افغانستان نظري داشته باشند پس از طرح در كميته مشترك بين دانشگاه پيام نور و  وزارت تحصيلات عالي افغانستان و انجام مراحل اداري لحاظ خواهد شد.

 

 

 

v      دوره كارشناسي ارشد

  الف)شرايط  ثبت نام:

1.           داشتن مدرك كارشناسي مورد تاييد وزارت تحصيلات عالي افغانستان (دارندگان مدرك تحصيلي صادره از كشورهاي غير از افغانستان و ايران بايد مدارك خود را به تاييد سفارت آن كشور در كابل و سفارت جمهوري اسلامي ايران در كابل برسانند).

2.           برخورداري از توانايي جسماني متناسب با رشته انتخابي.

3.           توانايي پرداخت شهريه.

 

ب) مدارك مورد نياز:

1.           اصل مدرك تحصيلي ، ريز نمرات به همراه كپي آنها .

2.           6 قطعه عكس4×3.

3.   شناسنامه و كپي آن.

4.           ارايه گذرنامه داراي اعتبارو اقامت به همراه كپي آنها (براي اتباع غير افغانستان).

 

 

ج) روش ثبت نام:

1.           از طريق سايت.

2.           مراجعه حضوري به دانشگاه پيام نورمركزكابل (امكانات ثبت نام در مركزبصورت اينترنتي مهيا

مي باشد).

 

د) شرايط پذيرش:

در اين دوره كسب نمرات فصلي بر اساس ظرفيت هر رشته انجام مي پذيرد.

 

ه)ظرفيت پذيرش:

در هر رشته تحصيلي 20 نفر بصورت آموزش محور(بدون ارايه پايان نامه) و 10 نفر آموزشي پژوهشي.

تبصره: تعيين نهايي ظرفيت پذيرش بر اساس امكانات مركز قابل افزايش خواهد بود.

 

و)ميزان شهريه

پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان دوره دانشپذيري در هر رشته تحصيلي داوطلب موظف است مبلغ شهريه ثابت و متغير خود را پرداخت نمايد.

 

ط)اجراي آموزش:

1- تقويم آموزشي دانشگاه پيام نور مركز كابل، مطابق تقويم آموزشي دانشگاه پيام نور مي باشد.

2- ضوابط آموزشي دانشجويان در مركز كابل، همان ضوابط آموزشي دانشگاه پيام نور مي باشد.

3- ميزان ساعات تدريس براي هر رشته بر اساس ضوابط دانشگاه پيام نور به صورت  حضوري خواهد بود.

4- سر فصلهاي آموزشي براساس سر فصلهاي مصوب دانشگاه پيام نور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران مي باشد. چنانچه وزارت تحصيلات عالي افغانستان نظري داشته باشد پس از طرح در كميته مشترك بين دانشگاه و وزارت تحصيلات عالي افغانستان و انجام مراحل اداري لحاظ خواهد شد.

تبصره:

مدارك تحصيلي داوطلبان واجد شرايط توسط گروه آموزشي مربوطه جهت همسان سازي سطح علمي بررسي مي گردد و در صورت لزوم به تشخيص گروه، دانشجويان ملزم به اخذ  واحد هاي جبراني خواهند بود.

 

 

v      دوره دكتري

 الف) شرايط  ثبت نام:

1.           داشتن مدرك كارشناسي ارشد مورد تاييد وزارت تحصيلات عالي افغانستان (دارندگان مدرك تحصيلي صادره از كشورهاي غير از افغانستان و ايران بايد مدارك به تاييد سفارت آن كشور در كابل و سفارت جمهوري اسلامي ايران در كابل برسانند).

2.           برخورداري از توانايي جسماني متناسب با رشته انتخابي.

3.           توانايي پرداخت شهريه.

 

ب) مدارك مورد نياز:

1.           اصل مدرك تحصيلي ، ريز نمرات به همراه كپي آنها .

2.           6 قطعه عكس4×3.

3.           شناسنامه و كپي آن.

4.           ارايه گذرنامه داراي اعتبارو اقامت به همراه كپي انها (براي اتباع غير افغانستان).

 

ج) روش ثبت نام:

3.           از طريق سايت.

4.           مراجعه حضوري به دانشگاه پيام نورمركزكابل (امكانات ثبت نام در مركزبصورت اينترنتي مهيا

مي باشد).

 

د) شرايط پذيرش:

پذيرش بر اساس آزمون و  مصاحبه علمي مشخص خواهد شد..

 

ه)ظرفيت پذيرش:

در هر رشته تحصيلي 7 نفر.

 

و)ميزان شهريه

پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان دوره دانشپذيري در هر رشته تحصيلي داوطلب موظف است مبلغ شهريه ثابت و متغير خود را پرداخت نمايد.

 

ط)اجراي آموزش:

1- تقويم آموزشي دانشگاه پيام نور مركز كابل، مطابق تقويم آموزشي دانشگاه پيام نور مي باشد.

2- ضوابط آموزشي دانشجويان در مركز كابل، همان ضوابط آموزشي دانشگاه پيام نور مي باشد.

3- ميزان ساعات تدريس براي هر رشته بر اساس ضوابط دانشگاه پيام نور به صورت حضوري خواهد بود.

4- سر فصلهاي آموزشي براساس سر فصلهاي مصوب دانشگاه پيام نور و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران مي باشد. چنانچه وزارت تحصيلات عالي افغانستان نظري داشته باشد پس از طرح در كميته مشترك بين دانشگاه و وزارت تحصيلات عالي افغانستان و انجام مراحل اداري لحاظ خواهد شد.

تبصره:

مدارك تحصيلي داوطلبان واجد شرايط توسط گروه آموزشي مربوطه جهت همسان سازي سطح علمي بررسي مي گردد و در صورت لزوم به تشخيص گروه، دانشجويان ملزم به اخذ واحد هاي جبراني خواهند بود.

و) خدمات دانشجويي:

 دانشگاه مطابق با مقررات خود نسبت به ارائه خدمات دانشجويي و صنفي و   فوق برنامه دانشجويان اقدام خواهد كرد.

ز) شهريه دريافتي:

 شهريه دريافتي از دانشجويان مركز كابل براي دوره هاي نيمه حضوري و حضوري متعاقباً اعلام خواهد شد.

 
   
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما